Skip to main content
TJENESTER

På vei mot økt konkurransekraft

Strategisk analyse

En viktig forutsetning for å bygge varige konkurransefortrinn er strategisk og taktisk innsikt i samfunn, marked, konkurrenter og intern kultur. Før vi igangsetter en strategiprosess er vi opptatt av å få god innsikt i forhold og faktorer som er avgjørende for suksess i markedet. Compete gjennomfører årlig et stort antall analyseprosjekter for norske og internasjonale bedrifter. Vi tilbyr både kvalitative og kvantitative studier og besitter all relevant metodikk så vel innen kvalitative teknikker som statistiske modeller og multivariate metoder. På feltet rekruttering og datafangst samarbeider vi med Norstat og YouGov, begge med anerkjent kompetanse og metodikk.

Forretnings- og konkurransestrategi

Alt for få bedrifter er tilstrekkelig bevisste på sin strategiske rolle og posisjon. All teori og erfaring viser imidlertid at bedrifter som tydelig og helhetlig differensierer seg fra sine konkurrenter, gjør det kommersielt bedre enn de virksomhetene som har et mer tilfeldig forhold til sin konkurransestrategi. Konkurransestrategi og merkevareledelse handler nettopp om å ta en tydelig rolle og konkurrere bevisst i markedet – om å utvikle en helhetlig og bærende konseptuell idé for virksomheten som er attraktiv og lønnsom i markedet. I Compete bygger vi det fundamentet våre kunder trenger for å fremstå tydelig, differensiert og konsistent over tid. Vi er faglig ledende innen merkevareledelse, og vi arbeider spesielt med utvikling av merke- og konkurransestrategier med fokus på hele virksomheten som merkevare.

Implementering

Å velge en tydelig posisjon basert på god innsikt er selvfølgelig ikke tilstrekkelig for å oppnå resultater. Det må handling til for å tette gapet mellom den posisjonen selskapet har i dag og den posisjonen selskapet ønsker i fremtiden. Implementeringsfasen blir alt for ofte omtalt som en et ledd i strategiprosessen som kommer til slutt. Det er ikke riktig. Realiseringen av strategien må gjennomsyre hele strategiutviklingsprosessen, fra mobiliseringen og hele veien gjennom til måling, kontroll og revisjon.

Kultur og organisasjonsutvikling

Grunnlaget for en effektiv strategiutrulling er kulturen i selskapet. Vi ser mange virksomheter i dag som tilpasser strategien til den eksisterende organisasjonen og kulturen. For å kunne oppnå virksomhetens strategiske mål må er kulturen og organisasjonen verktøy for suksess. Disse må tilpasses den nye strategien. Det er spesielt to områder som er avgjørende for å lykkes; en enkel visualiserende kommunikasjon av den nye retningen, og en utvikling av organisasjonen som setter ressursene i stand til å lykkes med strategirealiseringen. Compete har verktøyene og den nødvendige erfaringen til å bidra til resultatskapning.

Digital utvikling

Når en strategisk retning er pekt ut, ligger det mange spennende muligheter innenfor digitalisering. Vi har utviklet en digital verktøykasse der vi måler den digitale modenheten i organisasjonen og steg som kan taes for å heve denne. På bakgrunn av modenheten i organisasjonen og den bestemte strategien setter vi sammen opp en digital plan for å løfte både effektivitet og topplinje i virksomheten. Som en del av dette er vi med på å sette i gang pilotprosjekter for å sikre gjennomføring. Vi hjelper også gjerne til med å heve kompetansenivået i organisasjonen innenfor digitalisering.

Kurs og undervisning

Med bred erfaring fra undervisning i strategi og merkevareledelse på norske og internasjonale høyskoler og universitet, tilbyr Compete både generelle og bedriftstilpassede kurs og seminarer. Compete er også ansvarlig for ANFOs merkevareskole, i tillegg til egne fagseminarer. Kursene vi tilbyr gir dyp innsikt og forståelse for faget gjennom en kombinasjon av forelesninger og praktiske oppgaver hvor deltakerne jobber sammen om problemstillinger rundt de teoretiske rammer som trekkes opp. Gjennom kursene benyttes svært mange praktiske eksempler fra norske og internasjonale virksomheter som man ikke vil finne i lærebøker. Våre kurs har forankring i så vel tradisjonell forretningsteori, konkurransestrategi og merkevarestrategi som sosiologi, bedriftsantropologi og psykologi, og gir god relevans for de fleste bransjer.

Kapitalisering

Gjennom våre partnere tilbyr vi finansiell tilrettelegging og rådgivning innefor å kapitalisere opp virksomheten. Våre partnere har dyp kompetanse innenfor investorkontakt og formidling, gjeldsinstrumenter, M&A og restrukturering.